Menu Content/Inhalt
Начало
Невропатологична диагностика | Print |
Индикация за взeмане на мускулна биопсия е неясно невромускулно заболяване, което не може да бъде диагностицирано с по-малко инвазивни лабораторни методи. При данни за наследственост диагнозата в повечето случаи се поставя с генетично изследване. При  липса на насочващи към определена нозологична единица клинични данни, генетичното изследване се предшества от мускулна биопсия, която да стесни предполагаемите диагнози и да направи възможен генетичния скриининг.
Възможностите на мускулната биопсия са ограничени, особено в Бъргария. При нашите условия, вероятността да бъде поставена точна диагноза е около 25%. Трябва да се отбележи, че в големите центрове за невромускулни заболявания в света тази вероятност не надвишава 35%.  В около 50-70% от случаите се постига стесняване на диагностичния кръг до група от заболявания, без да може да се посочи точно определено. При над 30% от биопсираните пациенти се достига само до определяне на типа на мускулно увреждане – неврогенно, първично мускулно, отхвърлят се някои от по-често срещаните заболявания. Много важна е ролята на мускулната биопсия при възпалителните миопатии. Диагнозата при тях може да се постави винаги и от нея зависи лечението, което може да доведе до пълно излекуване, например при полимиозита. Всичко казано дотук е валидно, ако биопсията се изследва във високо специализирана лаборатория, разполагаща с нужната апаратура и реактиви, както и с добре подготвени специалисти.
Изисквания: Мускулната група, която ще се биопсира, се определя от насочващия невролог. Стандартизирано място за изследване е четириглавия бедрен мускул и в частност m. vastus lateralis, но при засягане предимно на раменния пояс или на дистални мускулни групи биха могли да се биопсират и делтоидния мускул, трицепса, бицепса, мускулите на прасците. Неинформативна е биопсия от коремна, гръдна, вратна мускулатура. Не трябва да се биопсира до стари травми, защото в околната мускулатура ще има допълнителни увреждания, които правят невъзможна точната диагноза. Най-често биопсията е от четириглавия бедрен мускул. В такъв случай се биопсира на границата на горна и средна трета на бедрото. За изследване е нужна мускулна тъкан с дължина, ширина и височина поне 5 мм. При възможност може да се ексцизира и по-голямо късче. Тъканта се поставя в марля, предварително напоена с физиологичен разтвор. Увита в тази марля, биопсията трябва да бъде доставена до 30 мин. в специализирана лаборатория за по-нататъшна обработка. Основната част от материала се замразява внезапно при съблюдаване на строги правила за избягване на артефициално увреждане на материала. Фиксиран във формалин или друг фиксатор материал е негоден за качествено изследване.
Специализирана лаборатория в България е: Лаборатория по Невропатология, Университетска Болница „Св. Иван Рилски“, Медицински Университет – София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15,  гр. София 1431,  тел. 02/ 952 34 68*
*Поради дългосрочна специализация в чужбина на диагностициращия невропатолог д-р Огнян Кълев, временно мускулни биопсии не могат да бъдат изследвани.
 
< Prev   Next >