Преминете към основното съдържание

Амиотрофичната латерална склероза (АЛС)

Етиология и патогенеза

Амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е прогресиращо невродегенеративно заболяване. При него се наблюдава засягане на централния двигателен неврон (ЦДН) в моторната зона на главния мозък и на периферния двигателен неврон (ПДН) в предните рога на гръбначния мозък. Водещите клинични оплаквания при заболяването са основно мускулна слабост и атрофия, нарушено ежедневно функциониране и инвалидизация. АЛС може да се раздели на три клинични форми – спорадична АЛС(сАЛС, 90% от случаите, липсват данни за други засегнати членове на семейството), фамилна АЛС(фАЛС, има данни за други засегнати членове на семейството и установен генетичен дефект, 5-10%) и АЛС-плюс синдром (АЛС+, наблюдават се и други неврологични симптоми, 1-5%).

Първото описание на заболяването е направено от френския невролог Jean-Martin Charcot през 1874 година. Оттогава са изказани множество теории за обуславящите го фактори – теория на усилената физическа активност, теории, свързващи заболяването с токсини, тежки метали, други вредности на средата, токов удар (електрокуцио), генетична теория. Последната заема неизменна част от тях, както поради голямото количество придобити нови данни за генетична етиология при немалка част от случаите, така и поради множеството описани нови гени. Израз на това едоказаната връзка на мутациите в 35 гена и 2 генни локуса с развитието на клиничния синдром. Въпреки че при фамилната форма има ясно изразена наследственост, потвърдена с генеалогичен анализ, генетичната етиология е изяснена в едва около 60% от тези случаи, за разлика от спорадичната форма, при която тя е доказана при 5-10% от пациентите.

Гените, с доказана роляв етиологията на АЛС, показват разнообразен тип унаследяване. Голяма част от тях са с автозомно-доминантен (АД) тип на унаследяване, което обяснява наличието на засегнати индивиди във всяко поколение (обикновено малко на брой) и липсата на връзка с териториална или етническа принадлежност. При АД тип на унаследяване шансът за предаване на мутацията в потомството е 50%. При гените с автозомно-рецесивен (АР) тип на унаследяване, обаче, се наблюдава по-голяма разнообразие в клиничната картина, засягането на повече от един индивид в рамките на едно поколение и висока честота в етническите групи. При АР тип на унаследяване рискът за предаване на мутацията в потомството е 25% при двама родители- носители на дадена мутация в ген. Х-свързаното унаследяване е доказано при едва един ген като етиологичен причинител на АЛС. Малка част от генетичните форми на АЛС са с недоказан тип на унаследяване или причиняващ ген, поради малкия брой случаи, непозволяващи представянето на научна достоверност, или технически ограничения към момента на описването.

Гените, с роля за развитието на АЛС, могат да бъдат разделени на две групи. Първата група е на причиняващите спорадичната и фамилната АЛС форма, характеризиращи се с чист клиничен фенотип, без наличието на допълни синдроми в статистически значима част от доказаните генетично индивиди. Втората група обхваща трите типа АЛС-плюс синдром – ФТД-АЛС (фронто-темпорална деменция – АЛС), ALS-IBMPFD (АЛС - миопатия с телца на включване - болест на Paget с ранно начало -ФТД) и ALS-PDC (АЛС – паркинсонизъм-деменция комплекс).

При генетичните форми на АЛС се открояват 9 патогенетични механизма:

 1. Нарушена функция на митохондриите в клетките и повишена продукция на свободни радикали.
 2. Възпаление на нервните клетки (невроните).
 3. Нарушение в клетъчното делене и диференцииране, нарушено възстановяване на клетъчната ДНК.
 4. Нарушения в клетъчния транспорт.
 5. Нарушения в метаболизма на клетъчната РНК.
 6. Дефект в транспорта в аксоните (клетъчни израстъци на невроните).
 7. Натрупване на протеини в клетките, поради нарушение в изчистването им.
 8. Токсичност поради натрупването на голямо количество невромедиатори (съединения, чрез които се предават сигнали между невроните)
 9. Нарушен транспорт на субстанции в клетката и между нея и извъклетъчната среда.

Клинични прояви

АЛС е невродегенеративно заболяване, което се проявява с прогресиращи мускулна слабост и атрофия, нарушено ежедневно функциониране и инвалидизация.

Клиничното засягане на ЦДН и ПДН се изявава със съответните синдроми на увреда. Към тях като подсиндроми се разглеждат съответно псевдобулбарния синдром (при засягане на ЦДН, който се свързва с ПДН на ниво мозъчен ствол) и булбарния синдром (при засягане на ПДН на ниво мозъчен ствол).

За АЛС е характерно едновременното засягане на ЦДН и ПДН, както и едновременното наличие на булбарен и псевдобулбарен синдром. Условно, клиничните региони (етажи) на засягане са 4 – мозъчен ствол, шиен, гръден и поясно-кръстцов. Не е задължително в ранните етапи на заболяването двата неврона да са засегнати в един и същи етаж, като по-често те са засегнати в различни етажи. При АЛС най-често се проявяват отделни характеристики от посочените по-долу синдроми:

Синдромът на увреда на ЦДН се проявява с:

 1. Намалена (пареза) до липсваща (плегия, парализа) мускулна сила в засегнатите мускулни групи.
 2. Стегнатост в мускулите, поради спастично повишен мускулен тонус в тях.
 3. Болестно оживени сухожилни рефлекси (СР) с разширени рефлексогенни зони.
 4. Патологични рефлекси от групата на Бабински и Россолимо и орални автоматизми.
 5. Липса на кожни коремни рефлекси.

Синдромът на увреда на ПДН се проявява с:

 1. Намалена (пареза) до липсваща(плегия, парализа) мускулна сила в отделни мускули или мускулни групи според степента на засягане.
 2. Отпуснатост на мускулите, поради намален мускулен тонус в тях.
 3. Отслабени до липсващи СР поради засягане интегритета на рефлексната им дъга.
 4. Атрофиране на мускулите и потрепвания в тях.
 5. При провеждане на ЕМГ – данни за увреда на ПДН.

Булбарният и псевдобулбарният синдром се проявяват с:

 1. Затруднено преглъщане и задавяне
 2. Атрофия на мускулите на езика
 3. Промяна на говора, който става „носов” и „дрезгав”.
 4. Нарушения в гълтането.
 5. Повишено слюноотделяне.
 6. Нарушения в дишането.

Изследвания за поставяне на диагнозата

Първият етап от клиничната диагностика е снемането на анамнезата от пациента. Основно място в нея имат анамнестичните данни за прогресираща мускулна слабост и атрофия, нарушение в ежедневно функциониране и инвалидизация. Допълнителна роля има обективизирането на фасцикулациите, интерпретирани често от пациентите като „потрепвания” на мускулите. При формите с булбарно/псевдобулбарно засягане, ключови за анамнезата са данните за промяна в говора, нарушения в гълтането и слюноотделянето, затрудненията в дишането.

След снемане на анамнезата, на пациента се снема пълен неврологичен статус. Основно място в патогенезата на АЛС заема засягането на ЦДН и на ПДН.

След снемане на пълен неврологичен статус, на пациентите се провеждат:

 • Електромиография – търсят се ЕМГ данни за увреда на ПДН.
 • КТ (компютърна томография) или МРТ (магнитно-резонансна томография) на главен мозък – нативно скениране – за отхвърляне на други причини, които биха били причина за изява на оплакванията – инсулт, демиелинизиращ процес, туморен процес.
 • КТ или МРТ на гръбначен стълб – за изключване на дискови хернии с притискане на гръбначния мозък.
 • Консултация с невропсихилог – провежда се пълна оценка на когнитивните функции с цел скринингово изследване за АЛС-плюс клиничните форми, при които може да се наблюдава фронто-темпорална деменция като част от клиничния синдром.
 • Консултация с УНГ – оценка за наличие на булбарна/псевдобулбарна пареза/парализа.
 • Изследване на АКР (алкално-киселинно равновесие) от венозна кръв и ФИД (функционално изследване на дишането) – за оценка на дихателните функции.

На потвърдените клинично пациенти се снемат 2 скали – Ревизираната АЛС скала за оценка на функционирането (ALSFRS-R; ALS Functional Rating Scale – Revised) и Скалата за увреда на ЦДН (UMNS; Upper motor neuron Scale).

При потвърдените клинично пациенти се провежда молекулярно-генетичен анализ за откриване на мутации в таргетните за АЛС гени.

Какви могат да са погрешните диагнози

АЛС е хетерогенно клинично състояние, при което се налага да бъде правена диференциална диагноза с редица други по-чести заболявания:

 • Доброкачествени мускулни потрепвания при тревожност, физическо натоварване, хипотиреоидизъм, засягане на гръбначно-мозъчните нерви (коренчета).
 • Притискане на гръбначния мозък в шийния отдел.
 • Спинален тумор.
 • Автоимунно и паранеопластично засягане на моторните неврони.
 • Увреждане на мускулните клетки с различна етиология – миопатии и миозити.
 • Мултифокална моторна невропатия.
 • Наследствена спастична парапареза (Болест на Strumpell).
 • Лаймска болест – невроборелиоза.
 • Болест на Hirayama – клинично наподобява ювенилни форми
 • Прогресивна мускулна атрофия и Първична латерална склероза.

Лечение и проследяване

Към настоящия момент терапевтичните възможности за повлияване на АЛС са ограничени.

Терапевтичният алгоритъм, който използваме, включва:

 • Рилутек (Rilutek; Riluzole) 50mg – прием по 2 табл. дневно, при проследяване на чернодробните биохимични показатели,
 • и антиоксидантни хранителни добавки – Витамин С във високи дози – 3 табл. дневно от 400-500mg, Витамин Е – 2 табл. дневно от 400mg, и Co-Enzyme Q10 – 2 табл. дневно то 200mg.

В редица страни са налице експериментални проучвания, както с медикаменти, така и със стволови клетки.

При одобрение на някое от тях от ЕМА на територията на Европейския съюз, ще бъде своевременно оповестена актуална информация.

Скринингови програми

Към настоящия момент в Клиниката по Нервни болести на УМБАЛ „Александровска” се провежда генетичен скрининг за три от таргетните за АЛС гени – C9orf72, ATXN2 и специфична за българската популация мутация в TARBDP гена.

При желание от страна на пациентите, срещу заплащане, е възможно да се проведе пълен анализ за клинико-генетичните форми на заболяването чрез секвениране от ново поколение (NGS).

Европейски проекти

Успешното проучване на механизмите на възникване и начините за повлияване на НМЗ зависи от координираните усилия на национално и международно ниво

TREAT-NMD CARE-NMD

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.